มหาวิทยาลัยพะเยา

มพ.ติดอันดับ 301-400 ม.โลก ที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) แจ้งว่า Times Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Rankings 2022 หรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน

ที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินตัวชี้วัด แบ่งเป็น 4 ขอบเขตหลัก ได้แก่ 1.งานวิจัย 2.นโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 3.การเชื่อมโยงกับสังคมไทยและสังคมโลก และ 4.การเรียนการสอน โดยปีนี้ มพ.ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ 301-400 จากทั้งหมด 1,406 สถาบันทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 10 ของไทย

ทั้งนี้ มพ.ได้ส่งเข้าร่วมทั้งหมด 8 ด้าน จากทั้งหมด 17 ด้าน ได้แก่

SDG3 : สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี อันดับ 6 ของไทย อันดับ 201-300 ของโลก

มหาวิทยาลัยพะเยา

SDG5 : ความเท่าเทียมทางเพศ อันดับ 5 ของไทย อันดับ 82 ของโลก

SDG4 : การศึกษาที่มีคุณภาพ อันดับ 8 ของไทย อันดับ 101-200 ของโลก

SDG9 : โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม อันดับ 8 ของไทย อันดับ 401-600 ของโลก

SDG11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน อันดับ 5 ของไทย อันดับ 101-200 ของโลก

SDG15 : ระบบนิเวศทางบก อันดับ 10 ของไทย อันดับ 101-200 ของโลก

SDG16 : ความสงบสุข ยุติธรรมและและสถาบันเข้มแข็ง อันดับ 13 ของไทย อันดับ 401-600 ของโลก

SDG17 : ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อันดับ 18 ของประเทศไทย อันดับ 601-800 ของโลก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเตมได้ที่ mayalandbelize.com

Releated